اپلیکیشن تغییر چهره

اپلیکیشن تغییر چهره

ایده پرداز: در تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
1+

نیاز شناسایی شده:

سرگرمی با استفاده از تغییر چهره

 

راه حل مساله:

اپلیکیشنی که در آن بتوان در آن اعمال روزانه را ثبت کرد و فرد در انتهای روز با توجه به امتیازی که دریافت میکند، تصویر خود را دریافت نماید. مثلا اگر نتیجه اعمال فرد مثبت باشد، تغییر چهره او مثبت و اگر نتیجه اعمال منفی شود، تغییر چهره منفی خواهد بود.