بیانیه عدم افشا

محرمانگی اطلاعات

شرکت نوآوری مالی آگاه (بانی چی) متعهد به حفظ اطلاعات محرمانه و اختصاصی مربوط به فعالیت کسب‌وکارهای متقاضی دریافت سرمایه و شرکت‌کنندگان در کمپین­های تامین مالی جمعی مبتنی بر مدل سهام پروژه­ها و عدم افشاء آن، احتراز از هرگونه استفاده از این اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از افشا کننده” یا مشارکت کنندگان در تامین مالی جمعی در غیر موضوع قرارداد پایه (تامین مالی جمعی مبتنی بر مدل سهام) و خارج از چارچوب شرایط آن، احتراز از افشاء عمدی یا غیرعمدی اطلاعات ایشان تحت هر عنوان و به هر شکل است.

اطلاعات اختصاصی و محرمانه “افشا کننده” یا مشارکت‌کنندگان در تامین مالی جمعی ، عبارت است از ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺒﻮده، بلکه طرفین به سبب وجود رابطه قراردادی یا در خلال همکاری با یکدیگر از آن آگاه می‌گردند، اعم از این که آگاهی و دسترسی وی به این اطلاعات و مدارک مستقیم باشد یا با واسطه، اتفاقی باشد یا آگاهانه، رسمی باشد یا غیررسمی.

این اطلاعات مشتمل و نه محدود به موارد ذیل است: روش اجرای کار، کلیه اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي شخصی، ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ اعم از نرم‌افزارها، داده‌های کامپیوتری، ﻃﺮحﻫﺎ، ایده‌ها، ﻳﺎدداﺷﺖ­ﻫﺎ، ﺗﺮﺳﻴﻤﺎت، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻋﻜﺲ‌ها و ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺟﺪاول، ﻣﺪارك، طرح‌های اقتصادی، طرح‌های توسعه کسب‌و‌کار، استراتژی‌های تجاری و تبلیغاتی، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و اﺳﺮار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتی، اﺳﻨﺎد ﻗﺮاردادي و ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ و اطلاعات مربوط به ابزار و تجهیزات موردنیاز این حرفه، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، دارایی، اطلاعات درخصوص نقاط ضعف و قوت نرم‌افزارها ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و بالفعل، اطلاعات مرتبط با پرسنل، نتایج تحلیل داده‌ها، وضعیت سرویس‌های عملیاتی و حساس، فعالیت و برنامه‌ها، اطلاعات مالی نظیر صورت های مالی، اسناد مربوط به ارزشگذاری و دﻳﮕﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﺎري و …

موارد زیر از شمول اطلاعات محرمانه و اختصاصی “افشا کننده” مستثنی شدند:

  1. اطلاعات و مدارکی که شرکت نوآوری مالی آگاه (بانی چی) آن‌ها را ازطریق رسانه‌ها، جراید و وب‌سایت‌ها و بدون بروز هیچگونه خطایی از سمت طرف شرکت نوآوری مالی آگاه (بانی چی) دراختیار عموم قرار داده یا خواهد داد.
  2. اطلاعات کلی در خصوص پروژه‌ای که توسط شرکت نوآوری مالی آگاه (بانی چی) و با همکاری “افشاکننده” به سرانجام می‌رسد و شرکت نوآوری مالی آگاه (بانی چی)  برای ثبت در رزومه کاری خود ضرورتاً بدان نیازمند است.

اطلاعات شامل کلیه کارمندان، مدیران، مشاوران “افشاکننده” و همچنین سرمایه­گذاران مشارکت‌کننده در تامین مالی جمعی مبتنی بر مدل سهام است که به‌منظور انجام پروژه یا در راستای انجام قراردادهای خود با هر یک از طرفین، به اطلاعات محرمانه دسترسی می‌یابند. مسئولیت افشای اطلاعات از سوی هر یک از این افراد، با شرکت نوآوری مالی آگاه (بانی چی) است.

به موجب حکم قانون و دستورات قضایی از طریق مراجه قانونی و قضایی، شرکت نوآوری مالی آگاه (بانی چی) ملزم به افشا اطلاعات ذینفع یا ذینفعان (افشا کننده یا مشارکت‌کنندگان درتامین مالی جمعی) خواهد بود. 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.